Naše služby

V rámci našej činnosti poskytujeme investorom tieto služby:

Poradenská činnosť

 • Príprava stavebného zámeru

 • Výber vhodných materiálov

 • Konzultácie ku stavebným zámerom

 • Obhliadky a hodnotenie stavu objektov
  (napríklad pred kúpou)

Vypracovanie komplexného
projektu

 • Štúdia realizovateľnosti

 • Investičný zámer

 • Projekt pre územné rozhodnutie (DÚR)

 • Projekt pre stavebné povolenie (PSP)

 • Projekt pre realizáciu, realizačný projekt (RP)

 • Projekt skutkového stavu

Vypracovanie odborných
posudkov

 • Hodnotenie technického stavu objektu

 • Tepelnotechnický posudok

 • Energetický audit

Iné služby

 • Zameranie a skreslenie skutkového stavu

 • Vypracovanie výkazu výmer a rozpočtu

 • Občasný autorský dozor

 • Stály autorský dozor

Zabezpečenie inžinierskej
činnosti

 • Vybavenie stavebného povolenia

 • Vybavenie územného rozhodnutia

 • Vybavenie kolaudačného rozhodnutia

Vypracovanie projektu jednotlivých
profesií pozemných stavieb

 • Architektonické riešenie

 • Statika stavieb

 • Technické vybavenie stavieb

 • Zdravotechnické inštalácie, vodovod, kanalizácia

 • Vnútorný rozvod plynu

 • Požiarny vodovod

 • Vykurovanie a chladenie

 • Vzduchotechnika, vzduchotechnické zariadenia

 • Vnútorné silnoprúdové rozvody

 • Slaboprúd

 • Meranie a regulácia

 • Umelé osvetlenie

 • Elektrická požiarna signalizácia a stabilné hasiace zariadenie

 • Výťahy, pohyblivé schody a iné transportné zariadenia

 • Požiarne zabezpečenie stavieb

 • Dokumentácia prevádzkových súborov

 • Výrobné a prevádzkové zariadenia

 • Systém riadenia technologických procesov

 • Prevádzkový rozvod silnoprúdu

 • Prevádzkové potrubie

 • Vzduchotechnické zariadenia

 • Požiadavky na údržbu hmotného investičného majetku

 • Požiadavky na aktívnu ochranu proti korózii

...

Taktiež zabezpečujeme inžiniersku činnosť, ktorá predstavuje nadstavbovú službu pri príprave a uskutočňovaní stavieb, ktorou sa zabezpečuje balík služieb pri zastupovaní investora (stavebníka) v konaní so štátnymi orgánmi, samosprávnymi orgánmi, dotknutými orgánmi chrániacimi verejné záujmy podľa osobitných predpisov a inými organizáciami (najmä zabezpečenie vstupných podkladov, prieskumov, odborných posudkov a stanovísk, zastupovanie investora pri územnom konaní, stavebnom konaní a kolaudačnom konaní, zabezpečenie podkladov pre potrebné povolenia vrátane podkladov pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie a pod.).